Med eller utan freon – kylskåp och andra kylmöbler är alltid farligt avfall

Vi tar hand om gamla, trasiga kylskåp som ska skrotas

Alla kylmöbler –  kylskåp och frysar men också värmepumpar och annan utrustning som innehåller kylelement – ska enligt svensk och EU-lagstiftning betraktas som farligt avfall och får inte slängas bort eller kastas hur som helst. Detta gäller oavsett om köldbäraren består av freon, gas eller något annat. Eftersom själva isoleringen i kylmöbeln innehåller gaser som blåsmedel, måste även denna hanteras och destrueras på rätt sätt. Även elektronik som kondensatorer, reläer och annat elavfall klassas som miljöfarligt och behöver tas om hand enligt konstens alla regler.

Återvinningsprocessen kan delas upp i två steg

Steg 1

Freonet återvinns ur kylsystemet

Återvinningsgrad 97´ %

  • Kylmöblerna samlas in och kylsystemet töms med hjälp av en vacuumpump.
  • Sedan sker en termisk avdrivning av freoner.
  • Freonet tappas på gasflaskor och oljan på fat.
  • Kompressorn klipps av och återvinns, och skåpet går sedan vidare till steg 2.
Steg 2

Freonet återvinns ur isoleringen

Återvinningsgrad 90 %

  • Skåpet tuggas sönder i centimeterstora bitar i en gastät fragmenteringsanläggning.
  • Den lätta isoleringen skiljs från tungt material med hjälp av en stark uppåtgående luftström.
  • Tungt material, dvs plast och metall transporteras vidare till materialåtervinning.
  • Isoleringen finmals, varpå freonet frigörs. Eventuellt kvarvarande freon avdrives på termisk väg.
  • Nu har freon, isoleringspulver, metaller och plast omhändertagits på ett miljöriktigt sätt.