Integritetspolicy

1. BAKGRUND
Eko-Service Skandinavien AB med organisationsnummer 556072-5946 är ett miljöföretag med verksamheterna Svensk Freonåtervinning och SuperSopTunna.

Kontaktuppgifter: Kyrkhamnsvägen 3, 165 10 Hässelby, 08-4717390.

Inom Eko-Service Skandinavien AB behandlas diverse personuppgifter. Det är av största vikt att all sådan behandling utförs på ett korrekt sätt som inte riskerar att göra intrång i den personliga integriteten hos den vars uppgifter behandlas. Eko-Service Skandinavien AB ska alltid se till att personuppgifter behandlas på ett lagenligt och korrekt sätt samt att samtliga som behandlar personuppgifter för Eko-Service Skandinavien ABs räkning har de kvalifikationer och den kunskap som krävs för behandling av sådana uppgifter.

Denna policy innehåller regler och riktlinjer för den behandling av personuppgifter som görs av Eko-Service Skandinavien AB i egenskap av personuppgiftsansvarig oavsett vilken typ av personuppgifter det är fråga om och vems personuppgifter det rör.
2. Varifrån samlar vi in uppgifter?
Eko-Service Skandinavien AB samlar in och behandlar personuppgifter inom de områden och funktioner som listas nedan. I flera fall när vi begär in personuppgifter gör vi det i syfte att uppfylla lagstadgade eller avtalsenliga krav eller krav som är nödvändiga för att ingå avtal med exempelvis en anställd.
Nedan finner du de områden inom vilka Eko-Service Skandinavien behandlar personuppgifter. I anslutning till respektive område anges även ändamålen och den lagliga grunden för behandlingen, vilka som mottar uppgifterna samt lagringsperiod. 
Anställda
Vilken är det lagliga grunden för behandlingen?
Anställdas personuppgifter inhämtas och behandlas för att fullgöra skyldigheter enligt lag, kollektivavtal och/ eller för ingåendet och fullgörandet av enskilda avtal.

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare?
Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen namn, personnummer, telefonnummer, bankuppgifter, adress, email, information om närstående, kvalifikationer, frånvaro, sjukdom och ev rehabilitering och facklig tillhörighet.
De som mottar personuppgifterna är HR-ansvarig, arbetsledare, ekonomiavdelning, externa partner som administrerar löner, Scania Fleet Manager samt myndigheter när så krävs. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna?
Den anställdes personuppgifter krävs bl a för följande ändamål; löneutbetalning, lönerevision, allmän personaladministration, nyckelhantering, larmhantering, inpassering, tidrapportering, bemanning, kontakta anhöriga i samband med tillbud/olyckor, tillhandahålla företagshälsovård, semester, administrera anställningsförmåner, upprätthålla sjukdoms- och frånvarodokumentation för beräkning av sjuklön och deltagande i rehabiliteringsutredningar i enlighet med arbetsmiljölagen, ta beslut om lämpligheten för visst arbete, möjliggöra utvärdering och granskning av prestationer, hålla medarbetarsamtal samt mer generellt säkerställa uppfyllelse av legala skyldigheter t ex för att uppfylla de turordningsregler som gäller vid uppsägning eller för att utfärda arbetsgivarintyg. Vissa uppgifter används för statistiska ändamål avsedda för Statistiska Centralbyrån. Personuppgifter används för färdskrivarkort i lastbilarna samt körjournal för firmabilar. Vidare kan du registreras i vår telefonväxel samt registreras vid nyckelkvittering.

Vid enheten Svensk Freonåtervinning (SFÅ ) har vi kameraövervakning i syfte för medarbetarnas säkerhet dvs om något inträffat som gör att det finns orsak att titta på inspelat material, vid misstanke om brott dvs om material försvunnit vid en viss position samt för medarbetarnas säkerhet då det rör sig mycket folk på området.

Hur länge lagras uppgifterna?
Eko-Service Skandinavien lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt och med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Vi genomför därför regelbundna gallringar bland personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs. Det finns dock undantag för att upprätthålla arbetsrättsliga förpliktelser.

Gällande kameraövervakning på SFÅ så lagras det inspelade materialet i en lokal hårddisk som nås med användarnamn och lösenord som enbart VD och HR-ansvarig har tillgång till. Inspelat material sparas i tre veckor. 

Känsliga uppgifter
Vissa av de personuppgifter som behandlas till följd av anställningen kan utgöra känsliga uppgifter såsom facklig tillhörighet eller hälsotillstånd. Eko-Service Skandinavien AB behandlar aldrig känsliga uppgifter utan samtycke från den registrerade eller utan att det föreligger sådant stöd som framgår av artikel 9 i Dataskyddsförordningen t ex att fullgöra skyldigheter inom arbetsrätt, social trygghet eller när behandlingen är nödvändig för att skydda den registrerades eller annans grundläggande intressen.

Vid varje behandling av känsliga uppgifter så vidtar Eko-Service Skandinavien AB alltid lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda uppgifterna. Personuppgifterna är aldrig tillgängliga för fler personer än vad som är nödvändigt. 
3. Dina rättigheter
Tillgång till dina personuppgifter
Den registrerade har rätt att vända sig till Eko-Service Skandinavien AB i egenskap av personuppgiftsansvarig och begära tillgång till de personuppgifter som behandlas och även informeras om bl a ändamålen med behandlingen samt vilka som mottagit personuppgifterna. Eko-Service Skandinavien AB ska förse den registrerade med kostnadsfri kopia på de personuppgifter som behandlas. Önskas flera kopior tillkommer en administrationsavgift.

Eko-Service Skandinavien AB kan, från tid till annan, behöva överlämna information till relevant tredje man (inklusive, men inte begränsat till, situationer där vi har en rättslig skyldighet att göra så). För att i varje sådant fall säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett tryggt och säkert sätt har vi som rutin att upprätta avtal (personuppgiftsbiträdesavtal) med varje extern part som behandlar personuppgifter för vår räkning. I sådana avtal anges alltid föremålet för behandlingen, behandlingens varaktighet, art och ändamål, typen av personuppgifter och kategorier av registrerade samt våra skyldigheter och rättigheter som personuppgiftsansvarig. Vidare ger vi alltid dokumenterade instruktioner till personuppgiftsbiträdet som personuppgiftsbiträdet är skyldig att följa.

a. Begäran om rättelse och radering samt återkalla samtycke
Den registrerade har rätt att utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter rättade eller under vissa förutsättningar, begränsade och raderade. Om registrerad anser att vi behandlar personuppgifter om denne som är felaktiga eller ofullständiga kan den registrerade kräva att få dessa rättade eller kompletterade. Den registrerade har rätt att få sina uppgifter raderade i de fall att de inte längre är nödvändiga eller om behandlingen baseras på samtycke och detta har återkallats. Återkallelse av samtycke påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades.

b. Begränsning av behandling som rör arbetstagaren eller rätt att invända mot behandling
Den registrerade har rätt att när som helst invända mot behandling av dennes personuppgifter om den lagliga grunden utgörs av allmänintresse eller intresseavvägning enligt artikel 6.1 (e) och (f) i Dataskyddsförordningen. Vi får dock fortsätta behandla dina uppgifter, trots att du motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset. 

c. Rätt till dataportabilitet
Den registrerade har rätt att få ut de personuppgifter som denne tillhandahållit den personuppgiftsansvarige och har rätt att överföra dessa uppgifter till annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt och den lagliga grunden för behandlingen utgörs av samtycke eller behandlingen varit nödvändig för fullgörandet av avtal. 
4. Om vi delar uppgifter med extern part
Eko-Service Skandinavien AB, kan från tid till annan behöva lämna information till relevant tredje man (inklusive, men inte begränsat till, situationer där vi har en rättslig skyldighet att göra så). För att i varje sådant fall säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett tryggt och säkert sätt så har Eko-Service Skandinavien AB som rutin att upprätta avtal (personuppgiftsbiträdesavtal) med varje extern part som behandlar personuppgifter för vår räkning. I sådana avtal anges alltid föremålet av behandlingen, behandlingens varaktighet, art och ändamål, typen av personuppgifter och kategorier av registrerade samt våra skyldigheter och rättigheter som personuppgiftsansvarig. Vidare ger Eko-Service Skandinavien AB instruktioner till personuppgiftsbiträdet som personuppgiftsbiträdet är skyldig att följa.
5. Rätten att klaga till Datainspektionen
Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Kontaktuppgifter: 08-657 61 00
E-postadress: datainspektionen@datainspektionen.se
6. Övrigt
Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.
7. Ändringar av policyn
Eko-Service Skandinavien AB förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera personsuppgiftspolicyn. Detta kommer att meddelas på lämpligt sätt.