Vikten av att återvinna

15–30 kilometer ovanför jordytan ligger ozonskiktet. Detta tunna gasmoln är vårt skydd mot solens skadliga UV-strålning –
och en förutsättning för mänskligt liv.

Så går det till att återvinna kylskåp

Vad gör freoner?

Freon (ett annat namn för CFC, klorfluorkarboner) är ett ämne som förr användes till kylutrustning, byggisolering och annat industrimaterial. När freonet kommer ut i luften – exempelvis vid felaktig skrotning av gamla kylskåp och byggavfall – stiger det uppåt i stratosfären. Där träffas det av UV-strålar, som slår sönder molekylerna och frigör klor. Kloret angriper i sin tur ozonskiktet som tunnas ut och hål uppstår.

Skadligt för människor och natur

När ozonskiktet skadas ökar UV-strålningen, vilket i sin tur leder till en ökad risk för hudcancer, skador på växter och plankton, koralldöd m m. Freon är dessutom en kraftfull växthusgas – hela tiotusen gånger mer kraftfull än koldioxid i den globala uppvärmningen.

Inte bara freon

Sedan 1995 är freonanvändning förbjuden, men även den nyare sortens köldbärare och blåsmedel som används i nyare typer av kylskåp bidrar till den globala uppvärmningen. Därför är det viktigt att återvinna såväl gammal som ny kylutrustning på rätt sätt.

Återvinning ger resultat

Ett av Sveriges 16 svenska miljökvalitetsmål berör just ozonskiktet, och lyder: "Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning."
Tack vare de senaste årens miljöarbete har halten av CFC-utsläpp minskat och mycket tyder på att ozonskiktets tjocklek ökar. Dock behövs fortsatta åtgärder – och här spelar återvinning en avgörande roll.

Inte bara freon

Sedan 1995 är freonanvändning förbjuden, men även den nyare sortens köldbärare och blåsmedel som används i nyare typer av kylskåp bidrar till den globala uppvärmningen. Därför är det viktigt att återvinna såväl gammal som ny kylutrustning på rätt sätt.

Återvinning ger resultat

Ett av Sveriges 16 svenska miljökvalitetsmål berör just ozonskiktet, och lyder: "Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning."
Tack vare de senaste årens miljöarbete har halten av CFC-utsläpp minskat och mycket tyder på att ozonskiktets tjocklek ökar. Dock behövs fortsatta åtgärder – och här spelar återvinning en avgörande roll.

Enligt den internationella standarden Global Warming Potential motsvarar två gamla kylskåp samma koldioxidutsläpp som medelsvenskens totala utsläpp under ett helt år.