Vad säger lagen?

I korthet

  • Freonhaltigt/CFC-avfall, däribland kylskåp och värmepumpar, är klassat som farligt avfall.
  • Att underlåta att behandla CFC-avfall i en godkänd anläggning är ett miljöbrott.
  • Isolering som innehåller mer än 0,1% CFC (1000mg/kg) betraktas som ett farligt avfall vid rivning.
  • CFC-avfall ska levereras i så hela stycken som möjligt, då all påverkan på avfallet gör att det avgår CFC till atmosfären och därmed bidrar till ozonskiktets uttunning.

Lagar och rekommendationer

Enligt Naturvårdsverket klassas material som innehåller ozonnedbrytande ämnen som ekotoxiskt. Enligt Avfallsförordningen är material som innehåller ekotoxiska ämnen klassat som farligt avfall. Därmed klassas CFC-isolering som farligt avfall (FA) och faller under avfallskoden 17 06 03.

Allt avfall med en CFC-halt över 0,1 procent ska betraktas som farligt avfall (förordning (EG) nr 1272/2008). Det ska identifieras, sorteras, hanteras separat och transporteras av entreprenör med tillstånd att transportera farligt avfall. Avfallet ska lämnas till en anläggning som har tillstånd för att ta hand om det.

De flesta bygg-, rivnings- och återvinningsföretagen är med i branschorganisationen Byggföretagen. I sina riktlinjer för avfallshantering – som alla medlemmar förväntas följa – hänvisar Byggföretagen till Naturverkets vägledning om hantering av CFC-haltigt byggavfall.
En bransch- och arbetsgivarorganisation som samlar bygg-, anläggnings- och specialföretag som vill bygga Sverige hållbart.
Vägledning om arbetsgång vid klassning och avfallskodning av farligt avfall. Klassningen av avfall är avgörande för att avfallet ska tas om hand på rätt sätt.
En ny EU-förordning om farliga egenskaper och ett nytt beslut om avfallsförteckning innebär ändrade regler för farligt avfall.
Europeiska Kommissionens tillkännagivande om teknisk vägledning om klassificering av avfall.
Bestämmelser om avfall och avfallets hantering. För vissa avfallsslag och viss avfallshantering finns ytterligare bestämmelser i andra förordningar eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av andra förordningar.

Enligt Naturvårdsverket klassas material som innehåller ozonnedbrytande ämnen som ekotoxiskt*. Enligt Avfallsförordningen är material som innehåller ekotoxiska ämnen klassat som farligt avfall.

(*ekotoxiskt – Ämnen och preparat som omedelbart eller på sikt kan innebära risk för en eller flera miljösektorer.)