Därför behövs en miljö- och materialinventering

En hel del av det byggavfall som skapas vid en rivning innehåller farliga ämnen som behöver återvinnas på rätt sätt. Redan i rivningsskedet finns det risk för att materialet bryts sönder, pressas samman eller krossas. Då frigörs de farliga ämnena direkt. Andra gånger hamnar kanske rivningsmaterialet som innehåller CFC till deponi eller på kommunala förbränningsanläggningar där de farliga ämnena riskerar att läcka ut och skada miljön.

Så här hjälper vi dig att miljöinventera vid rivningar
Vid en rivningsinventering ska allt farligt avfall identifieras och dokumenteras, dessutom ska mängderna uppskattas. Tyvärr är kunskaperna om var CFC kan finnas vid rivning fortfarande långt ifrån heltäckande. Det är här vi kommer in. Svensk Freonåtervinning anlitas idag ofta som stöd i projekt där fastighetsägare, rivningsentreprenörer och andra aktörer behöver lättförståelig och korrekt information om hur olika, potentiellt farliga material ska sorteras, transporteras och återvinnas.